1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

1.1. De activiteiten van DeSmedt Group bv  (met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, KBO 0438.127.224, hierna “MORE”), en de rechtsverhouding met de Klant (hierna de “Klant”) worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene en bijzondere voorwaarden an de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van de contractuele verhouding.

1.2. De algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van de contractuele verhouding.

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door MORE houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  1. Prijzen

2.1. Prijzen die door MORE worden ter beschikking gesteld van de Klant, gelden slechts ten titel van inlichting, zijn aangeduid in euro en exclusief belastingen, taksen en/of heffingen. 
Tenzij anders expliciet schriftelijk overeengekomen, zijn de kosten van voorbezoek, ontwerp, opmeting, transport niet in de prijs inbegrepen.

2.1.1. Regieprijzen worden aan 85,00 EUR/u (excl. BTW) afgerekend. 

2.1.2. Meerwerken en/of wijzigingen tijdens uitvoering worden verrekend in regie en dit naast de prijs van het materiaal.

2.2. Aan zet-, druk- of schrijffouten in e-mails of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend en MORE behoudt zich te allen tijde het recht voor deze aan te passen en deel te laten uitmaken van de contractuele verhouding.

2.3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen en diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de Klant om de overeenkomst op te zeggen.

2.4. Indien MORE aantoont dat op het moment van uitvoering van de overeenkomst de prijs van grondstoffen / materialen, lonen, energie of enige andere vaste en/of variabele kosten gestegen is met ten minste 10%, wordt, op eenvoudig verzoek van MORE, de prijs ten belope van maximaal 80% van de totale prijs, uitsluitend voor het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de desbetreffende kost, in dezelfde mate als de prijsstijging verhoogd en dit volgens de gebruikelijk formule die geldt voor de openbare aanbestedingen, namelijk p = P (04, x s/S x 0,4 x i/I + 0,2), waarbij ‘P’ staat voor de in deze offerte vastgestelde basisprijs (excl. de bedragen onder art. 2.3).

  1. Offertes en bestellingen

3.1. Op verzoek van de Klant, maakt MORE een offerte-voorstel op basis van het ontwerp-concept van MORE. Dit is een richtbudget van de werkzaamheden door MORE.

3.2. Bij aanvaarding van het ontwerp-concept door de Klant, wordt de offerte verder in detail uitgewerkt.

3.3. De offerte dewelke tot stand komt na de aanvaarding van het ontwerp-concept wordt als definitief beschouwd. Hierin kunnen de prijzen afwijken van het offerte-voorstel zoals vermeld in art. 3.1. 

3.4. De offertes van MORE hebben een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen met ingang van datum van uitgifte van de offerte. Tenzij expliciet anders vermeld op de offerte.

3.5. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Klant de offerte (zoals vermeld in art. 3.3) van MORE heeft aanvaard, dewelke door MORE desgevallend nog eens wordt bevestigd bij wijze van een voorschotfactuur en/of contract. MORE kan afzien van dergelijke order-bevestiging zonder dat die afbreuk doet aan de toepassingen van MORE voorwaarden.

3.6. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de Klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met deze derde betreffende de betaling van de verschuldigde bedragen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

3.7. Wanneer de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren spijts de (leveranciers)bestelling of productie, zal deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling, tenzij de werkelijke schade die MORE heeft geleden ingevolge de annulering, hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. In dat geval heeft MORE recht op volledige schadeloosstelling door de Klant. 

3.8. MORE heeft ten alle tijde het recht de annulering na bestelling of productie te weigeren en de uitvoering van de overeenkomst na te streven. Annulering nadat de uitvoeringsdatum werd ingepland en / of na het aanvatten van de uitvoering is niet meer mogelijk.

  1. Facturatie en betaling

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de facturen van MORE contant en zonder korting of inhouding betaald op de vervaldag (10 kalenderdagen na factuurdatum) op haar maatschappelijke zetel of bankrekening. Alle kosten, waaronder disconto en bankkosten zijn integraal ten laste van de Klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: 1) een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag en 2) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

4.3. Bij wanbetaling behoudt MORE zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de bestelde werken te staken, indien de Klant geen gevolg geeft aan de aanmaning van MORE, alsook om eventuele kortingen vervallen te verklaren.

4.4. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van de overeenkomst als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist, uit te stellen.

4.5. Indien MORE betalingsfaciliteiten toestaat of betaling in termijnen werd overeengekomen, brengt de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle vervallen en niet vervallen termijnbetalingen met zich mee.

4.6. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de invorderings- en procedurekosten, dan op intresten, vervolgens op de schadevergoedingen en tot slot op de openstaande (saldi der) factu(u)r(en) (van oud naar recent), en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

4.7. Het is de Klant nimmer toegestaan om eventuele schades in te houden op betalingen en/of te verrekeningen met de facturen.

4.8. Eventuele protesten dienen MORE te bereiken binnen de 10 dagen na verzending van de factuur, evenals dient een protest gemotiveerd te zijn. Zulks op straffe van verval.

4.9. Het is MORE te allen tijde toegelaten de Klant een voorschot te verzoeken.

 

  1. Leveringstermijn en leveringsmodaliteiten

5.1. MORE levert de prestaties op het tijdstip en de plaats bepaald in de bestelbevestiging en/of contract, dan wel nadien schriftelijk overeengekomen.

5.2. MORE zal streven naar een zo spoedig mogelijke oplevering van de werkzaamheden.

5.3. More kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de overeengekomen oplevertermijn, indien de vertraging te wijten is aan laattijdige goedkeuring door de Klant of wijzigingen aan het project werden verzocht door de Klant. 

Dit geldt eveneens voor gevallen van overmacht. Als overmacht wordt in ieder geval beschouwd: iedere situatie binnen dewelke redelijkerwijze niet van de MORE kan worden verwacht dat zij verder (tijdelijk of definitief) verder uitvoering geeft aan de overeenkomst, evenals oorlogen en vijandelijkheden, pandemieën, embargo’s, opstanden en lokale conflicten, natuurrampen of opeising, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, onbeschikbaarheid van arbeid, uitvallen van nutsvoorzieningen, weerverlet ….

5.4. De levertermijn van alle onderdelen en materialen zijn afhankelijk van de levertermijnen die de leverancier(s) hanteren. MORE kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien er bepaalde onderdelen en materialen niet tijdig kunnen geleverd worden, waardoor de voorziene opleveringsdatum vertraging kan oplopen.
Elke vertraging ten opzichte van de opleverdatum door leveranciers en/of onmacht zal de Klant geen recht geven op een schadevergoeding wegens vertraging.

  1. Uitvoeringstermijn en uitvoeringsmodaliteiten

6.1. Indien de Klant bijkomende / wijzigende / aanvullende werken vraagt, dan wel indien deze nodig blijken, heeft dit een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze werken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie en kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Deze werken worden aangerekend aan 85,00 EUR per man/uur (excl. BTW), vermeerderd met eventuele vracht- en verplaatsingskosten en materiaalprijzen (zoals deze gelden op het ogenblik van uitvoering).

6.2. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de Klant onmiddellijk aan MORE worden medegedeeld. MORE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, leveringsplaatsen die hoger zijn dan door de Klant aangegeven, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de deurdrempel, te smalle trappen of liften, het niet voorzien van de elektriciteit en / of water dan wel het uitvallen van deze, e.d..

6.3. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest worden gehouden bij de levering, niet worden gemeld bij de bestelling en buiten de normale proporties liggen, behoudt MORE haar het recht voor deze aan te rekenen i.o.m. art. 6.1.

6.4. De volgende uitvoeringsmodaliteiten gelden:

– De Klant zorgt ervoor dat de nodige vergunningen aanwezig zijn, die nodig zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Onder geen beding kan MORE aansprakelijk gehouden worden voor het uitvoeren van werken zonder dat de nodige vergunningen voorhanden zijn.

– De Klant zal er zorg voor dragen dat de plaatsen waar MORE werkzaamheden zal uitvoeren goed toegankelijk en bereikbaar, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen zijn en dat MORE er haar materialen zal kunnen plaatsen in veilige omstandigheden.

– De Klant voorziet een sleutelkluis op de plaats waar MORE haar werkzaamheden zal uitvoeren. De sleutelkluis dient om toegang te verlenen aan MORE en/of onderaannemers van MORE. 

– De Klant zal steeds de nodige signalisatie (tijdelijk parkeerverbod, verkeersborden, verlichting) en veiligheidsvoorzieningen (leuningen en andere CBM) voorzien worden op de plaats waar MORE haar werkzaamheden zal uitvoeren.

– De Klant dient steeds alle voorzorgen te nemen om de montage mogelijk te maken. Zo zal de Klant ervoor zorgen dat de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) op de werf aanwezig is en dat MORE hier gratis van gebruik mag maken.

– De Klant zal steeds zelf alle schikkingen treffen om beschadiging aan het gebouw en goederen te voorkomen (afdekken vloeren, meubels, e.d.). Beschadigingen ten gevolge van het onvoldoende nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen aan MORE niet ten laste worden gelegd.

– De Klant zal steeds de afspraken en communictatie uitvoeren met derden, MORE is geen tussenpersoon noch het aanspreekpunt i.o.v. de bouwheer.

– De Klant dient steeds zorg te dragen dat de plaats van de werkzaamheden volledig klaar is om te starten, waaronder:
– de grondoppervlakte dient chape-klaar en droog te zijn.
– de muren dienen bezetklaar en droog te zijn.
– op de uitvoeringsplaatsen geldt een vochtigheidsgraad tussen de 55% en 75% en een
minimale temperatuur van 16°C. 

MORE kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden indien dit niet het geval zou zijn. Indien dit niet het geval is heeft MORE het recht om de uitvoering te schorsen. In overleg met de Klant kan MORE de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan het voorgaande en dit onder regievoorwaarden.

6.5. Iedere vertraging in uitvoering en/of levering, buiten enige fout van MORE, doch ingevolge een fout (m.i.v. de lichtste fout) of nalaten van de Klant, dan wel indien de klant niet voldaan heeft aan de opgelegde verplichtingen, geven in hoofde van MORE, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 300,00 EUR per werkdag (m.i.v. zaterdag) en zulks onverminderd haar andere rechten (o.m. het doorrekenen van meerwerken ingevolge deze vertraging). 

  1. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de werken en hun toebehoren gaat op de Klant over op het ogenblik van oplevering.

7.2. Het ontwerp van MORE bevat intellectuele eigendomsrechten. Dit wil zeggen dat zolang er geen overeenkomst gesloten wordt en de Klant alle bedragen cfr. deze overeenkomst en de voorwaarden heeft betaald, de intellectuele rechten van MORE niet worden overgedragen, inzonderheid de ganse artistieke rechten m.b.t. de plannen, studies, concepten, voorstellen en ontwerpen.

7.3. De Intellectuele rechten en/of goederen blijven eigendom van MORE zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen niet volledig heeft vervuld (met inbegrip van de verwijlsintresten, de schadebedingen en de invordering- en procedurekosten). Zo lang de Klant niet voldaan heeft aan alle verplichtingen, is het deze verboden om het ontwerp uit te voeren door derden en/of de goederen te beschikken, dan wel deze te verzwaren op enigerlei wijze (bijv. een pand).

Bij gebreke aan betaling heeft MORE, nadat de Klant is aangemaand tot betaling en hij geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning, het recht om de goederen met inbegrip van hun toebehoren, terug te nemen waar ze zich ook bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer en dergelijke ten laste zullen vallen van de Klant.


  1. Waarborg

8.1. De werkzaamheden door MORE zijn, indien de Klant voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en verplichtingen gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is strikt beperkt tot herstelling of vervanging. Vervangstukken en werkuren die onder de garantie vallen zijn gratis. Verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan 0,50 EUR/km met een minimum van 20,00 EUR.

8.2. Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn indien, op het ogenblik van de levering (m.b.t. de plaatsing en goederen), dan wel bij het beëindigen van de werken, de Klant geen opmerking heeft geformuleerd. Tussentijdse betalingen van de facturen houdt tevens een aanvaarding in de van de zichtbare gebreken die op dat ogenblik bestonden. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken is beperkt tot een periode van 2 jaar na beëindiging van de werken. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits zij ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Klant kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

8.3. De waarborg geldt slechts indien de Klant voldaan heeft aan de gestelde verplichtingen en indien de geleverde goederen worden gebruikt in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten.

8.4. De waarborg vervalt bij gebreke aan volledige betaling en/of nadat de Klant de goederen heeft gewijzigd.

8.5. Bij herstellingswerken buiten garantie gelden de op dat moment in voege zijnde prijzen.

  1. Aansprakelijkheid en exoneratiebedingen

9.1. De Klant is verantwoordelijk voor de ondergrond, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en stabiliteit van de constructie en de inplanting van de door MORE uit te voeren werken. 

9.2. MORE kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor werktechnieken die door de Klant of diens aangestelden worden opgelegd (ook indien geen voorbehoud werd geformuleerd).

9.3. Indien MORE aansprakelijk wordt gesteld, zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de directe en materiële schade met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie of personeelskosten en/of vorderingen van derden en dit voor een maximaal bedrag, zoals gedekt door haar verzekering. Indien geen verzekeringsdekking voorhanden is, om welke redenen dan ook, is haar gehoudenheid beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW), vermeerderd met 10%.

9.4. MORE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis of schadeloosstelling in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd iedere gebeurtenis die het redelijkerwijze moelijker maakt om verder te werken, zodat zulks niet verwacht kan worden. Daaronder wordt verder begrepen meer begrepen: algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste of onderbrekingen in vervoermiddelen en /of grondstoffen en / of materialen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten / pandemieën, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden zoals vorst en zware regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten en / of de bevoorrading van materialen, uitvallen van nutsvoorzieningen en in het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken of de leveringen tot gevolg kan hebben.

  1. Toepasselijk recht & forumkeuze

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere overeenkomsten tussen MORE en de Klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.